Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.53.2018 wydana decyzja Nr 01/19 z dnia 2 stycznia 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo”, z podziałem na etapy: Część 1. Budowa chodnika wraz z niezbędnym odwodnieniem od km 40+346,74 do km 41+082,70. Część 2. Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezbędnym odwodnieniem od km 41+082,70 do km 41+200,59.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2019 wydana decyzja Nr 2/19 z dnia 4 stycznia 2019r, znak: IGR-II.7820.1.1.2019 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 42/18, znak: IGR.II.7820.1.32.2018 z dnia 12 października 2018r. dla zadania: "Rozbudowa ulicy Leonharda w Olsztynie – ciąg drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do połączenia z odcinkiem objętym rozbudową ulicy Towarowej w zakresie przebudowy infrastruktury rowerowej i pieszej: - strona lewa: od km 0+994,24 do km 1+959,90 - strona prawa: od km 1+259,66 do km 1+959,90 oraz oświetlenia miejskiego od km 0+837,00 do km 1+942,50.  więcej >


Obwieszczenie o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.GD.RUZ.421.299.2018.AK  więcej >


Obwieszczenie o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. GD.ZUZ.2.421.2018.ZR  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.48.2018 wydana decyzja Nr 04/19 z dnia 9 stycznia 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 na odcinku w km 20+400 do 20+640 w m. Troszkowo”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2017 wydana decyzja Nr 03/19 z dnia 7 stycznia 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.1.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej DN 500 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 219 relacji Działdowo - Olsztyn na działce nr 51/36 w obrębie 3 miasta Olsztynek, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.36.2018 przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - dot zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 16/10 z dnia 16.11.2010r. polegającej na budowie drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Nidzica-Napierki.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.49.2018 wydana decyzja nr 5/19 z 10 stycznia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 na odcinku w km 12+060 do 12+260 w m. Wozławki”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.48.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie 2 masztów teletechnicznych przy linii kolejowej nr 219 Ełk-Szczytno w km około 82,560 i 116,352 .  więcej >


Odszkodowanie Iwanowicz Franciszek, Karolina- dz. 76/3, ob. Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie - ZRID 31/18 rozbudowa dr. woj. 512 na odc. Górowo-Iławeckie - Bartoszyce.  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2019/01/16 11:59:51
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska