Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.5.2019 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : remoncie , przebudowie i rozbudowie budynku hali sportowej nr 6 oraz zagospodarowaniu terenu przyległego w 24 Oddziale Gospodarczym w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 20.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.53.2018 wydana decyzja Nr 01/19 z dnia 2 stycznia 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo”, z podziałem na etapy: Część 1. Budowa chodnika wraz z niezbędnym odwodnieniem od km 40+346,74 do km 41+082,70. Część 2. Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezbędnym odwodnieniem od km 41+082,70 do km 41+200,59.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2019 wydana decyzja Nr 2/19 z dnia 4 stycznia 2019r, znak: IGR-II.7820.1.1.2019 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 42/18, znak: IGR.II.7820.1.32.2018 z dnia 12 października 2018r. dla zadania: "Rozbudowa ulicy Leonharda w Olsztynie – ciąg drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do połączenia z odcinkiem objętym rozbudową ulicy Towarowej w zakresie przebudowy infrastruktury rowerowej i pieszej: - strona lewa: od km 0+994,24 do km 1+959,90 - strona prawa: od km 1+259,66 do km 1+959,90 oraz oświetlenia miejskiego od km 0+837,00 do km 1+942,50.  więcej >


Obwieszczenie o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.GD.RUZ.421.299.2018.AK  więcej >


Obwieszczenie o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. GD.ZUZ.2.421.2018.ZR  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.48.2018 wydana decyzja Nr 04/19 z dnia 9 stycznia 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 na odcinku w km 20+400 do 20+640 w m. Troszkowo”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2017 wydana decyzja Nr 03/19 z dnia 7 stycznia 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.1.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej DN 500 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 219 relacji Działdowo - Olsztyn na działce nr 51/36 w obrębie 3 miasta Olsztynek, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.36.2018 przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - dot zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 16/10 z dnia 16.11.2010r. polegającej na budowie drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Nidzica-Napierki.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.49.2018 wydana decyzja nr 5/19 z 10 stycznia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 na odcinku w km 12+060 do 12+260 w m. Wozławki”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.48.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie 2 masztów teletechnicznych przy linii kolejowej nr 219 Ełk-Szczytno w km około 82,560 i 116,352 .  więcej >


Odszkodowanie Iwanowicz Franciszek, Karolina- dz. 76/3, ob. Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie - ZRID 31/18 rozbudowa dr. woj. 512 na odc. Górowo-Iławeckie - Bartoszyce.  więcej >


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu z dnia 21.01.2019r. znak GD.ZUZ.2.421.434.2018.ZR o wydaniu w dniu 21.01.2019r. decyzji kończącej postępowanie wszczęte na wniosek Urzędu Morskiego w Gdyni o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych oraz gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody w ramach inwestycji pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.  więcej >


Obwieszczenie GD.RUZ.421.299.2018.BM Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. decyzji kończącej postępowania wszczęte na wniosek Urzędu Morskiego w Gdyni o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1. 2.2019 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na roboty budowlane dla zadania: "Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego dk 51 - ulica Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim od km około 40+075,68 do km około 40+313,91 drogi krajowej nr 51"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.3.2019 wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 13/18, znak: IGR-II.7820.1.4.2018 z dnia 20.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.1.2019 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie kanalizacji deszczowej DN 500 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216 relacji Działdowo - Olsztyn na działce nr 51/36 w obrębie 3 miasta Olsztynek, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 30.01.2019 r., znak: IGR-VIII.7570.355.2018.JO orzekającej o ustaleniu odszkodowania za działkę nr 183/1 o pow. 0,0205 ha, obręb Pluty, gm. Pieniężno, przejętej z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Górowo Iławeckie. w sprawie postępowania dot. ustalenia odszkodowania za dz. 76/3 o pow. 0,0017 ha, ob. Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie, przejętą z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie-Bartoszyce.  więcej >


Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 30.01.2019 r., znak: IGR-VIII.7570.337.2018.JO orzekającej o ustaleniu odszkodowania za działki: nr 17/2 o pow. 0,0141 ha i nr 17/3 o pow. 0,0726 ha, obręb Pluty, gm. Pieniężno, przejętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Górowo Iławeckie.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bocznicy kolejowej na szlaku Biskupiec Reszelski – Mrągowo linii kolejowej nr 223 relacji Czerwonka – Ełk na działce nr 163/1 w obrębie 0001 Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec, powiat olsztyński.  więcej >


Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania za przejętą nieruchomość pod budowę dr. woj. 512  więcej >


Ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą przez Gminę Pieniężno pod drogę woj. nr 512 na odcinku Pieniężno-Górowo Iławeckie (ZRiD Nr 32/18) - dz. 183/2 w obr. Pluty  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.49.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV Olsztyn (Mątki) – Morąg w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 220 relacji Olsztyn - Bogaczewo na działce nr 146 w obrębie 6 Gubity oraz na działce nr 64/9 w obrębie 29 Żabi Róg, gmina Morąg, powiat ostródzki.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.3.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 217 obręb 17 Lubajny, gmina Ostróda, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.56.2018 wydana decyzja Nr 06/19 z dnia 12 lutego 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 od km około 4+980 do km około 5+750 polegająca na budowie chodnika wraz z urządzeniami towarzyszącymi: - odcinek 1 od km 4+980,00 do km 5+211,85, - odcinek 2 od km 5+630,90 do km 5+726,40.  więcej >


Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 14.02.2019 r., znak: IGR-VIII.7570.346.2018.JO orzekającej o ustaleniu odszkodowania za działkę nr 49/1 o pow. 0,0191 ha (powstała z podziału działki nr 49), obręb Pluty, gm. Pieniężno, przejętej z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Górowo Iławeckie.  więcej >


Obwieszczenie informujące, że w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie toczy się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 5 Cieszęta, gm. Pieniężno, jako działka nr 186/1 o pow. 0,5044 ha (powstała z podziału dz. 186), KW nr EL1B/00004576/6  więcej >


OBWIESZCZENIE - na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 dalej jako kpa), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia,że w dniu 15 lutego 2019 r. została wydana decyzja znak: IGR-VIII.7570.611.2018.IP ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0051 Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie, jako działka nr 76/3 o pow. 0,0017 ha (powstała z podziału dz. 76/1), KW nr OL1Y/00019147/8,  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2019 wydania decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bocznicy kolejowej na szlaku Biskupiec Reszelski – Mrągowo linii kolejowej nr 223 relacji Czerwonka – Ełk na działce nr 163/1 w obrębie 0001 Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie o toczącym się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łoźnik, gmina Pieniężno, numerami działek: 62/1, 97/1 i 97/2 o łącznej powierzchni 0,0112 ha, KW Nr EL1B/00005831/9, przejętej z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 32/18 z 24 sierpnia 2018 r., znak: IGR-II.7820.1.21.2018  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7840.3.3.2019 wydana decyzja Nr Szn/016/19 z dnia 21 lutego 2019 r., znak: IGR-II.7840.3.3.2019, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 600 w km 40+935 (przejście nr 1), 40+788 (przejście nr 2), 40+722 (przejście nr 3), 40+666 (przejście nr 4), 40+515 (przejście nr 5), 40+383 (przejście nr 6), 40+291 (przejście nr 7), 40+179 (przejście nr 8), 40+073 (przejście nr 9), 40+033 (przejście nr 10) w miejscowości Romany, gm. Szczytno, na działce nr 196/3, obręb 0021 Romany, jednostka ewidencyjna 281706_2 Szczytno, powiat szczycieński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.36.2018 wydana decyzja zmieniająca nr 08/19 decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 16/10 z dnia 16 listopada 2010 r., dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica - Napierki” znak: IGR.II.70450-1401-12/10 w zakresie zmiany funkcji przepustu PZ 26.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.5.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 217 oraz 218 obręb 17 Lubajny, gmina Ostróda, stanowiących teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.6.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV na działce nr 319 obręb 10 Grądy, gmina Orzysz, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.5.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 15.03.2019 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 5 Cieszęta, gm. Pieniężno, jako działka nr 186/1 o pow. 0,5044 ha (powstała z podziału dz. 186), KW nr EL1B/00004576/6  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.3.2019 wydana decyzja Nr 09/19 z dnia 15 marca 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 13/18 z dnia 20.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.4.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z unieczynnieniem istniejącej kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV nr 1806 realizowanej w ramach zadania: "Wymiana odcinków kabla SN nr 1806 od T-4840 Dębowa Skład Złomu do T-4045 PKP III" na działkach nr 8/9 i 192/2 obr. 24 w mieście Elbląg, stanowiących teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.7.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej od sieci preizolowanej przy budynku ul. Królewieckiej 130 (teren jednostki wojskowej) do komory KP-14/A/1 (u. Piłsudskiego) wraz z siecią Dn 80/50 do budynków przy ul. Moniuszki 44A i B oraz likwidacją węzła grupowego w budynku przy ul. Królewieckiej 142A.  więcej >


obwieszczenia Wojewody o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 16 Łoźnik gm. Pieniężno, jako działki z numerami: 62/1 o pow. 0,0065 ha, 97/1 o pow. 0,0008 ha i 97/2 o pow. 0,0039 ha, KW Nr EL1B/00005831/9  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.7.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej SN-15kV na działce nr 111/3 obręb Czarne, gmina Orzysz, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.8.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 220 relacji Olsztyn-Bogaczewo na działce nr 23 w obrębie 0020 Wilimowo, gmina Jonkowo, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.5.2019 wydana decyzja nr Osd/6/2019, znak: IGR-I.746.2.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 217 oraz 218 obręb 17 Lubajny, gmina Ostróda, stanowiących teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.6.2019 wydana decyzja nr Orz/5/2019, znak: IGR-I.746.2.6.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV na działce nr 319 obręb 10 Grądy, gmina Orzysz, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.8.2019 wydana decyzja Nr 10/19 z dnia 29.03.2019r, znak: IGR-II.7820.1.8.2019 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 6/18, znak: IGR.II.7820.1.32.2017 z dnia 21 lutego 2018r. dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie-Braniewo z podziałem na etapy: Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie-Frombork od km 21+346,00 do km 29+710,47 Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork-Braniewo od km 31+718,00 do km 40+154,31”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.2.2019 wydana decyzja Nr 07/19 z dnia 1 marca 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na roboty budowlane dla zadania pn.: „Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego dk 51 - ulica Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim od km około 40+075,68 do km około 40+313,91 drogi krajowej nr 51”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.9.2019 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11072_L353_Olsztyn_007 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na linii kolejowej nr 353 relacji Poznań – Skandawa w km. 296,382 na działce nr 165/4 w obrębie nr 0033 Olsztyn, gmina Olsztyn, powiat olsztyński.  więcej >


Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania za przejętą nieruchomość pod budowę dr. woj. 512  więcej >


Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. ustalenia odszkodowania za dz. nr 18/1 o pow. 0,0664 ha, położoną w obr. Wawrowice, gm. Kurzętnik, przejętą z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pod rozbudowę drogi nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.7.2019 wydana decyzja nr Orz/7/2019, znak: IGR-I.746.2.7.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej SN-15kV na działce nr 111/3 obręb Czarne, gmina Orzysz, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.4.2019 wydana decyzja nr El/8/2019, znak: IGR-I.746.2.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z unieczynnieniem istniejącej kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV nr 1806 realizowanej w ramach zadania: „Wymiana odcinków kabla SN nr 1806 od T-4840 Dębowa Skład Złomu do T-4045 PKP III” na działkach nr 8/9 i 192/2 obr. 24 w mieście Elbląg, stanowiących teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku - GD.RUZ.421.87.2019.BM-3  więcej >


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.421.64.2019.ZR wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.5.2019 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : remoncie , przebudowie i rozbudowie budynku hali sportowej nr 6 oraz zagospodarowaniu terenu przyległego w 24 Oddziale Gospodarczym w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 20.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.10.2019 wydana decyzja zmieniająca decyzję nr Jon/16/2015 z dnia 17 lutego 2015r., znak: IGR-I.746.2.5.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) c0001524_WAR_C w skład którego wchodzi: wieża z odgromnikiem o wysokości do 42m wraz z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, utwardzony teren, ogrodzenie, przyłącze energetyczne, droga dojazdowa, w obszarze linii kolejowej nr 220 Olsztyn - Bogaczewo w km. ok.18,04- 18,67 na działce ewidencyjnej: nr 114 obręb 4 Godki, gmina Jonkowo, powiat olsztyński, stanowiącej teren zamknięty  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.6.2019 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV na działce nr 3062/1 (dawniej działka nr 3062) w obrębie 0024 Wierzbiny, gmina Orzysz, powiat piski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydaniu decyzji z dnia 6.05.2019 r. o ustaleniu odszkodowania za działkę nr 18/1 o pow. 0,0664 ha, położoną w obrębie Wawrowice, gmina Kurzętnik, przejętą z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pod rozbudowę drogi nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.  więcej >


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.421.64.2019.ZR - wydane pozwolenie wodnoprawne  więcej >


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku GD.RUZ.421.87.2019.BM - wydana decyzja - pozwolenie wodnoprawne  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.7.2019 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz budowie sieci wodociągowej w ramach przebudowy (wymiany) sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej od sieci preizolowanej przy budynku ul. Królewieckiej 130 (teren jednostki wojskowej) do komory KP-14/A/1 (ul. Piłsudskiego) wraz z siecią Dn 80/50 do budynków przy ul. Moniuszki 44A i B oraz likwidacją węzła grupowego w budynku przy ul. Królewieckiej 142A.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.8.2019 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 220 relacji Olsztyn-Bogaczewo, na szlaku Gutkowo – Jonkowo, na działce nr 23 w obrębie 0020 Wilimowo, gmina Jonkowo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2019/05/17 15:12:15
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu