Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

 

 

KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO

OD DNIA 28 SIERPNIA 2019R. STRONA TA JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

AKTUALNA STRONA BIP ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM
gov.pl/uw-warminsko-mazurski

 

 

 

 

 

 


 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, działając w oparciu o art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2017 poz. 1376 z późn. zm.) oraz na podstawie pkt 8.2.1 załącznika do uchwały Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2018 r. zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Nabór trwa do 15 kwietnia 2018 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie do 15 kwietnia 2018 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30  lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres. W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 15 kwietnia 2018 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Wniosek powinien określać zadanie własne jst. polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych, będące w trakcie realizacji lub planowane do realizacji w 2018 r. oraz zawierać:

1) nazwę wnioskodawcy,

2) tytuł zadania,

3) podmiot odpowiedzialny za realizację zadania,

4) wartość kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w roku 2018,

5) wnioskowaną kwotę dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału 7.3,

6) opis zadania wraz z:

• uzasadnieniem realizacji zadania, w szczególności opisującym jego wpływ na podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu lub związek z zadaniami realizowanymi w ramach regionalnego programu operacyjnego lub programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa (komplementarność z tymi działaniami),

• szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania,

• opisem źródeł finansowania zadania,

• wskazaniem wszystkich wskaźników i ich docelowych wartości realizowanych w ramach zadania spośród wskaźników wymienionych w rozdziale 6 w pkt 1-11, – 14 –

7) oświadczeniem jednostki samorządu terytorialnego potwierdzającym zabezpieczenie /posiadanie środków na realizację zadania,

8) oświadczeniem jednostki samorządu terytorialnego potwierdzającym dopełnienie wszystkich wymogów prawnych, związanych z planowaną realizacją inwestycji; oświadczenie to zawiera szczegółowe informacje o aktualnym zgłoszeniu, pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz innych wymaganych przepisami, w tym przepisami o ochronie środowiska, pozwoleniach, uzgodnieniach, opiniach i ocenach, a także – o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej,

9) oświadczeniem jednostki samorządu terytorialnego o spełnianiu przez zadanie wymogów wymienionych w rozdziale 4.

 

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie: 5 mln zł.

Udział dotacji w kosztach realizacji zadania: 60%-80% kosztów zadania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

 

Maksymalna liczba zadań dla gmin: 1

Maksymalna liczba zadań dla powiatów i miast a prawach powiatu: 2

 

Dokumenty programowe oraz wzór wniosku o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce dotyczącej programu.

 

Osoby do kontaktu:

Marcin Sikorski tel. (89) 52 32 467, Jolanta Warzycką tel. (89) 52 32 426, Violetta Gąsiorowska tel. (89) 52 32 471, pok. 310.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/09/19 12:58:48
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska