Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
UWAGA: Wzór wniosku o wypłatę dotacji obowiązujący w roku 2017 pozostaje AKTUALNY w bieżącym roku - do pobrania


 


 
 


Dnia 08.06.2018 została zatwierdzona Lista zmieniona nr 2 zadań objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na liście w wyniku oszczędności oraz rezygnacji z realizacji zadania przez Powiat Nidzicki, umieszczone zostały zadania Powiatu Ostródzkiego oraz Powiatu Działdowskiego z Ostatecznej Listy Rankingowej.


Lista_zmieniona_nr_2.pdf
Dnia 16.05.2018 została zatwierdzona Lista zmieniona nr 1 zadań objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na liście w wyniku oszczędności poprzetargowych znalazło się kolejnych sześć zadań z Ostatecznej Listy Rankingowej.


Lista_zmieniona_nr_1_PRGiPID_2018.pdf


 
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, 28 grudnia 2017 r.Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r.


Lista_wniosków_zakwalifikowanych_do_dofinansowania_w_2018r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła rozpatrywanie zastrzeżeń do oceny wniesionych przez wnioskodawców w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 roku.


Komisja przyjęła ostateczną listę rankingową wniosków oraz ostateczną listę wniosków ponadlimitowych, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29 listopada 2017


Ostateczna_lista_rankingowa_wniosków_o_dofinansowanie_w_2018_r.pdf


Ostateczna_lista_rankingowa_ponadlimitowych_wniosków_o_dofinansowanie_w_2018_r.pdf  


 
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 roku.Komisja przyjęła wstępną listę rankingową wniosków oraz listę wniosków ponadlimitowych, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 13 listopada 2017 r.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do oceny merytorycznej w terminie do 20 listopada 2017 r. (zgodnie z harmonogramem programu). O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia wniesionego po terminie.

Zastrzeżenia należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn (parter) osobiści w godzinach pracy urzędu (7:30 do 15:30) lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres. W przypadku zastrzeżeń przesłanych pocztą data 20 listopada 2017 r. jest ostatecznym terminem nadania przesyłki.


 


Wstepna-lista-rankingowa-wnioskow-o-dofinansowanie-w-2018-r.pdf


 
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 roku.Komisja przyjęła listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych formalnie, która została zatwierdzona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 26.10.2017 r.


Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej w terminie do 3 listopada 2017 r. (zgodnie z harmonogramem programu).O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia wniesionego po terminie.


Zastrzeżenia należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn (parter) osobiści w godzinach pracy urzędu (7:30 do 15:30) lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres. W przypadku zastrzeżeń przesłanych pocztą data 3 listopada 2017 r. jest ostatecznym terminem nadania przesyłki.


 


Lista_po_ocenie_formalnej_PRGiPID.pdf


Lista_wn._odrzuconych_po_ocenie_formalnej_PRGiPID.pdf


 
Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2018)


Dnia 30.11.2017 została zatwierdzona Lista zmieniona nr 3 zadań objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Realizacja zadań w 2017 r.


Lista_zmieniona_nr_3_PRGiPID.pdf


 
Dnia 26.07.2017 Wojewoda zatwierdził Listę zmienioną nr 2 zadań na rok 2017, objętych dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Gminnej i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W wyniku oszczędności poprzetargowych listę rozszerzono o kolejne zadanie z Ostatecznej listy rankingowej.


Lista_zmieniona_nr_2_PRGiPID.pdf
Obowiązujący w 2017 roku wzór wniosku o płatność.Dnia 16.05.2017 została zatwierdzona Lista zmieniona nr 1 zadań objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na liście w wyniku oszczędności poprzetargowych znalazło się kolejnych osiem zadań z Ostatecznej Listy Rankingowej Lista zmieniona nr 1
 
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, oraz uchwałą nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającą wartości dofinansowania zadań w 2017 roku została zatwierdzona przez wojewodę Lista zakwalifikowanych  wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019Lista zadań dofinans. z PRGiPID w 2017 r.pdf 


 
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.Minister Infrastruktury i Budownictwa w dniu 20 stycznia zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach  "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".


Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2017 r. zadań realizowanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


Jednocześnie pismem znak spr. DDP.5.4520.15.2016.MKB.1 z dnia 20.12.2016 r. została przekazana informacja o treści (...) Zgodnie z założeniami budżetu państwa na rok 2017, limit wydatków dla województwa warmińsko-mazurskiego pozostaje na poziomie analogicznym jak w roku 2016 i wynosi 47 770 211,00 zł. (...)


Aby zapoznać się z pełną treścią pisma należy otworzyć plik ostatecznej listy rankingowej o której mowa jak wyżej.


 


 
 


 


Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2016 roku.Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 15 listopada br. Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję.O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie.Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastuktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn.Lista_Rankingowa_2017.pdf  


 


 


 


 


 


 
Dnia 22 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził  Listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata2 016-2019.   W wyniku uzyskania dalszych oszczędności w programie weryfikowano ostateczne kwoty  dofinansowania zadań realizowanych w roku 2016


 Lista zmieniona nr 3


 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2017, który odbędzie się w terminie od 1 do 15 września 2016 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.


 


Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) należy wypełnić zgodnie

z odpowiednim wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty do pobrania z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa http://mib.gov.pl/2-Programrozwojudroggminnychipowiatowych.htm


 


Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.


 


Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.


 


Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter)  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 1 do 15 września 2016 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530  lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.


 


W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 15 września 2016 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.


W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 15 września 2016 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.


 


Do dnia 31 października 2016 roku ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne wraz z oceną merytoryczną przeprowadzoną przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków.


 


Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do Listy rankingowej upływa 15 listopada 2016 r.


 W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa - p. Marcinem Sikorskim, p. Violettą Gąsiorowską tel. (89) 5232- 467, 5232 - 471, lub p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 426, pok. 310.


 


 
Dnia 14 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził  Listę zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.   W wyniku uzyskania dalszych oszczędności w programie przyjęto do dofinansowania kolejne wnioski z ostatecznej listy rankingowej.


warmińsko-mazurskie - lista zmieniona nr 2


 
Zatwierdzona lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w 2016 r. zadań realizowanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Dnia 28 kwietnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Zatwierdził  Listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.   W wyniku zakończonych przez beneficjentów Programu postępowań przetargowych powstały oszczędności z uzyskania niższych kwot po przetargach, od kwot pierwotnie wnioskowanych i zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r. Wskutek powyższego przyjęto do dofinansowania kolejne wnioski z listy rankingowej.


warmińsko-mazurskie lista zmieniona 1


 


 
Dnia 22 stycznia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Zatwierdził  Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.


Zgodnie z wymogami programu rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań musi nastąpić do dnia  31 marca. 2016 r. W przypadku nierozpoczęcia tej procedury w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda może odmówić podpisania umowy o dofinansowanie (pkt X programu).W sprawach związanych z realizacją Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 należy kontaktować się z pracownikami Oddziału Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa tutejszego urzędu.


 


  Lista zadań zakwalifikowanych do rezlizacj 2016


 
 
 


Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2015 roku.


Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.


Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 15 grudnia br. Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję.


O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie.


Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn.


Wstępna lista rankingowa
Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

(edycja 2016)


Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2016, który odbędzie się w terminie od 1 do 30 października 2015 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.


Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016) należy wypełnić zgodnie

z wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty do pobrania

z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/transport/drogi/finansowanie-drog-samorzadowych/nabor-wnioskow-na-2016-rok/


Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.


Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.


Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 należy składać w sekretariacie (pok. 360, III p.) Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie

od 1 do 30 października 2015 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.


W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 30 października 2015 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu Wydziału Certyfikacji

i Funduszy Europejskich. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 30 października 2015 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.


Do dnia 30 listopada 2015 roku ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne wraz z oceną merytoryczną przeprowadzoną przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków.


Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do Listy rankingowej upływa 15 grudnia 2015 r.


W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich - p. Marcinem Sikorskim lub p. Violettą Gąsiorowską tel. (89) 5232- 467, 5232 - 471, pok. 310.


 


 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/06/19 14:33:30
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska