Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

 

 

KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO

OD DNIA 28 SIERPNIA 2019R. STRONA TA JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

AKTUALNA STRONA BIP ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM
gov.pl/uw-warminsko-mazurski

 

 

Początek formularza

Program Interreg V-A Litwa-Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Jego celem jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i jakości życia na obszarze przygranicznym Polski i Litwy poprzez bliższą współpracę między ludźmi i instytucjami.

Obszar wsparcia to 5 obwodów ze strony litewskiej:

·         mariampolski

·         olicki

·         tauroski

·         kowieński

·         wileński (z wyłączeniem miasta stołecznego Wilna)

oraz 3 obszary ze strony polskiej:

·         podregion białostocki (powiaty białostocki, sokólski i Miasto Białystok)

·         podregion ełcki (powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski)

·         podregion suwalski (powiaty augustowski, grajewski, moniecki, sejneński, suwalski i Miasto Suwałki)

 Wsparcie dla Programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 51.488.135 EUR.

 Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej http://lietuva-polska.eu

Minister Infrastruktury i Rozwoju (od dnia 16 listopada 2015 Minister Rozwoju), Porozumieniem z dnia 22 października 2015r., powierzył Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu zadania Krajowego Kontrolera w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Litwa - Polska (ujęte w strukturze organizacyjnej Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa, jako samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska).

Krajowy Kontroler informuje, że podczas realizacji programów z EFRR w latach 2014-2020 wszyscy beneficjenci polscy zobowiązani są do stosowania tzw. „zasady konkurencyjności”, która szczegółowo została opisana w załączniku nr 5 do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna na stronie http://lietuva-polska.eu

 

 

 

Ponadto, Krajowy Kontroler PW Interreg V-A 2014-2020 Litwa-Polska przykładając dużą wagę do działań zgodnych obowiązującymi regulacjami, uruchomił mechanizm kontroli polegający na anonimowym zgłaszaniu nadużyć finansowych.

Nadużyciem finansowym, w rozumieniu art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, jest  jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

  • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Zgłoś nadużycie

Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia finansowego, korupcji i/lub konfliktu interesu,  w związku z  wdrażaniem PW Interreg V-A 2014-2020  Litwa-Polska , będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Zgłoszenia można dokonać:

Informujemy, iż zgłoszenia można dokonać w pełni anonimowo.

Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć, jakie działania podjęła Instytucja po przyjęciu zgłoszenia – prosimy zostawić swój adres e-mail.

Dół formularza

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/09/19 12:43:36
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska