Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Fundusz Dróg Samorządowych

 

 

KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO

OD DNIA 28 SIERPNIA 2019R. STRONA TA JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

AKTUALNA STRONA BIP ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM
gov.pl/uw-warminsko-mazurski

 

 


 

Nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020)


Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, który odbędzie się w terminie od 29 lipca do 28 sierpnia 2019 roku. Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Dofinansowaniem objęte zostaną również wnioski dotyczące budowy, przebudowy oraz remonty mostów.

Pula środków na 2020 r. wynosi 99 960 582,25 zł

Środki przeznaczone na zadania powiatowe (realizacja 2020): 49 980 291,12 zł
Środki przeznaczone na zadania gminne (realizacja 2020): 49 980 291,13 zł

Wojewoda nie ustala limitu ilości złożonych wniosków, dotyczących zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek.


Zgodnie z art.14 oraz art.24 Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Funduszu Dróg Samorządowych wysokość dofinansowania zadań zostanie określona przez Komisję, po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Dane tabelaryczne, zostaną opublikowane na stronie urzędu wraz z określonymi wielkościami procentowymi dofinansowania dla poszczególnych jst.


Wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) składany może być jedynie na wzorze wniosku zatwierdzonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, znajdującym się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Fundusz Dróg Samorządowych http://www.wm.uw.olsztyn.pl


Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić wniosek rzetelnie i z należytą starannością, szczególnie, w zakresie spójności wykazywanych danych i informacji w poszczególnych punktach wniosku. Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola. Wniosek o udzielenie dofinasowania należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami (wpięty do skoroszytu w kolejności wymienionej we wniosku).


UWAGA: wnioskodawca może podczas wypełniania wniosku zmieniać format czcionki czy też dopasować daną rubrykę do tekstu, w celu wpisania wszelkich niezbędnych informacji, ale powinien to zrobić w taki sposób, aby zachować obowiązujący wzór wniosku – nie ma możliwości modyfikacji wzorów wniosku w zakresie dodawania kolumn, wierszy, czy też samodzielnego scalania komórek.


W celu usprawnienia pracy Komisji oceniającej proszę nie umieszczać poszczególnych załączników w koszulkach, a wniosek wydrukować jednostronnie.


W przypadku uznania, iż konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji (tylko w przypadku, gdy mogą one mieć znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku), stwierdzenia powinny być poparte konkretnymi danymi (faktami) oraz w miarę możliwości udokumentowane. Dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania mogą być załączone do wniosku w formie załączników (umieszczamy je na końcu, po załącznikach wymaganych).


Dofinasowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostaną objęte inwestycje realizowane w systemie „Zaprojektuj i zbuduj". Inwestycje należy zaplanować w systemie wieloletnim (będą one finansowane z puli środków przeznaczonych na zadania wieloletnie).
Planowany zakres zadania powinien być przedstawiony w formie Oświadczenia. Powinno ono zawierać szczegółowe dane planowanej inwestycji (łącznie z elementami w pasie drogowym), niezbędne do oceny wniosku przez Komisję. Koszt związany z zaprojektowaniem dokumentacji jest kosztem kwalifikowalnym.


Wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, oprócz pasa drogowego i jego elementów jest koszt dodatkowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji zadania, badań technicznych, nadzoru inwestorskiego oraz koszt tablic informacyjnych.


Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 29 lipca do 28 sierpnia 2019 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 lub przesyłając pocztą na ww. adres.


W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 28 sierpnia 2019 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.
W przypadku wniosków przesłanych pocztą data 28 sierpnia 2019 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.


Za zadanie jednoroczne rozumiemy zadanie, realizowane w okresie do 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą. W przypadku, gdy czas ten kończy się w kolejnym roku, następuje wypłata dofinansowania w grudniu 2020 r., w formie zaliczki.

 

Za zadanie wieloletnie, dofinansowane w ramach FDS, rozumiemy zadanie, którego czas realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy (art. 15 ustawy FDS), z planowanym podziałem na poszczególne lata.

 

Z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzania list zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2019 r., ostateczna kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach naboru na 2020 rok po zatwierdzeniu może ulec zmianie.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa - p. Izabelą Sielicką-Werner tel. (89) 5232-330, pokój 332, p. Marcinem Sikorskim tel. (89) 5232- 467 p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232 - 426, lub p. Violettą Gąsiorowską tel. (89) 5232- 471, pok. 310.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2019/09/19 12:43:07
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska