Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 

 

 

KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO

OD DNIA 28 SIERPNIA 2019R. STRONA TA JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

AKTUALNA STRONA BIP ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM
gov.pl/uw-warminsko-mazurski

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie dostępu do informacji publicznej

 

 

 

 

1.      Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zgodnie z regulaminem organizacyjnym jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.

 

2.      Wojewoda Warmińsko-Mazurski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – email: iod@uw.olsztyn.pl, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa   Piłsudskiego 7/9, pok. 248.

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

-       w celu załatwienia sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

-      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

-      podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

5.       Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

6.       Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7.       Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.

8.       Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

 

 

 


Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

 

 

Stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352), Wnioskodawca, który otrzymał ofertę  zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku wydania:

1.      decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 wskazanej powyżej ustawy,

2.      decyzji odmawiającej   wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy,

3.      decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy,

wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

1)    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2)    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z 6 września 2001 r., Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/, jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu - ESP

 

Zasady udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

Poniżej do pobrania:

 

1. Sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

2. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej; Dz. U. 2012 nr 0 poz. 94)

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2019/09/19 12:45:53
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska