Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

 

 

Stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352), Wnioskodawca, który otrzymał ofertę  zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku wydania:

1.      decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 wskazanej powyżej ustawy,

2.      decyzji odmawiającej   wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy,

3.      decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy,

wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

1)    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2)    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z 6 września 2001 r., Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/, jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu - ESP

 

Zasady udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

Poniżej do pobrania:

 

1. Sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

2. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej; Dz. U. 2012 nr 0 poz. 94)

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2016/06/15 13:14:18
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska