Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 23.04.2019 r.

 

IGR-I.746.2.10.2019

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Romualda Mądrego i Pani Katarzyny Głodek, działających   z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarząd z siedzibą w Warszawie    w dniu 23 kwietnia 2019 r. została  wydana decyzja zmieniająca decyzję nr Jon/16/2015 z dnia 17 lutego 2015r., znak: IGR-I.746.2.5.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) c0001524_WAR_C w skład którego wchodzi: wieża z odgromnikiem o wysokości do 42m wraz z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, utwardzony teren, ogrodzenie, przyłącze energetyczne, droga dojazdowa, w obszarze linii kolejowej nr 220  Olsztyn - Bogaczewo w km. ok.18,04- 18,67 na działce ewidencyjnej:  nr 114 obręb 4 Godki, gmina Jonkowo, powiat olsztyński, stanowiącej teren zamknięty.

 

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni  od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.         

 

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:28:11
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska