Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 21.03.2019 r.

IGR-I.746.1.7.2019

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. )  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 j.t.) , Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Pajewskiego  Biuro Projektów „Projmed” Sp. z o.o.,  ul. Siewna 2a , 81-574 Gdynia, działającego z upoważnienia Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej od sieci preizolowanej przy budynku ul. Królewieckiej 130 (teren jednostki wojskowej) do komory KP-14/A/1 (u. Piłsudskiego) wraz z siecią  Dn 80/50 do budynków przy ul. Moniuszki 44A i B oraz likwidacją węzła grupowego w budynku przy   ul. Królewieckiej 142A.

                Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działkach   ewidencyjnych : nr 164/28, 161/40 obręb10 w obrębie geodezyjnym 10 Elbląg , miasto na prawach powiatu Elbląg, stanowiących  teren zamknięty.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagii wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek – kierownik oddziału  , tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:24:12
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska