Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.53.2018

Olsztyn, 2.01.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 30.10.2018 r., została wydana decyzja Nr 01/19 z dnia 2 stycznia 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo”, z podziałem na etapy:

Część 1. Budowa chodnika wraz z niezbędnym odwodnieniem od km 40+346,74 do km 41+082,70.

Część 2. Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezbędnym odwodnieniem od km 41+082,70 do km 41+200,59.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach w liniach rozgraniczających pas drogowy:

Część 1. Budowa chodnika wraz z niezbędnym odwodnieniem od km 40+346,74 do km 41+082,70:

- jedn. ewid. 281412_2 Świątki, obręb 0008 Kwiecewo, działka nr 436,

Część 2. Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezbędnym odwodnieniem od km 41+082,70 do km 41+200,59:

- jedn. ewid. 281412_2 Świątki, obręb 0008 Kwiecewo, działki nr: 436, 110/1 (powstała z podziału 110).

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 (poniedziałek - piątek 1200 - 1500). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg, tel. (55) 230-69-70 z dowodem osobistym i  zawiadomieniem, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:16:27
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska