Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                       Olsztyn, 01 kwietnia 2019 r.

 

IGR-I.746.2.9.2019

 

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                

 

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Katarzyny Głodek i Romualda Mądrego, PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pełnomocnika inwestora: Zarząd Spółki PKP Polskie Koleje Państwowe, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pełnomocnika inwestora: Zarząd Spółki PKP Polskie Koleje Państwowe, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 

                 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11072_L353_Olsztyn_007 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na linii kolejowej nr 353 relacji Poznań – Skandawa w km. 296,382 na działce nr 165/4 w obrębie nr 0033 Olsztyn, gmina Olsztyn, powiat olsztyński.                 

                             Przedmiotowa inwestycja usytuowana będzie na działce ewidencyjnej stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:26:05
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska