Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.11.2019

z dnia 19.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 05.06.2019 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.06.2019r.), uzupełnionego w dniu 25.06.2019 r., została wydana decyzja Nr 13/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w ramach zadania: „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 drogi nr 544 k/m Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 280301_1 Działdowo, obręb 0001 Miasto Działdowo, działki nr: 1813, 1820/1 (powstała z podziału 1820),

-        jedn. ewid. 280302_2 Działdowo, obręb 0009 Kisiny, działki nr: 550/1, 769/1 (powstała z podziału 769);

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, budową tymczasowych obiektów budowlanych:

-        jedn. ewid. 280301_1 Działdowo, obręb 0001 Miasto Działdowo, działki nr: 1812, 1820/2 (powstała z podziału 1820),

-        jedn. ewid. 280302_2 Działdowo, obręb 0009 Kisiny, działki nr: 681, 769/2 (powstała z podziału 769);

3) obejmujących tereny wód płynących, w oparciu o art. 20a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

-        jedn. ewid. 280301_1 Działdowo, obręb 0001 Miasto Działdowo, działka nr: 1970,

-        jedn. ewid. 280302_2 Działdowo, obręb 0009 Kisiny, działka nr: 128.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 328 (poniedziałek - piątek 1200 - 1500). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, tel. (87) 625-63-83, z dowodem osobistym i  zawiadomieniem, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/08/19 14:18:05
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska