Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 26.06.2019 r.

 

IGR-I.746.2.14.2019

 

 

 

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 j.t. )  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (D.U. z 2018 r., poz.2096 j.t.) , Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Cezarego Matuszewicza  pełnomocnika    inwestora:  Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii SN 15kV realizowanej w ramach zadania: Wymiana kabla SN od GPZ Dobre miasto do stacji WARFAMA-2 w Dobrym Mieście,  w km ok. 22,00- 22,07 linii kolejowej 221 Gutkowo- Braniewo.

                 Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr 285 obr 0008 Nowa Wieś Mała, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński,  stanowiącej  teren zamknięty.

                W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek – kierownik oddziału , tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/06/26 16:15:12
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska