Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 26.03.2019 r.

 

IGR-I.746.2.6.2019

 

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096),  Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Rafała Drobota, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie, w dniu 26.03.2019 r. została wydana decyzja nr Orz/5/2019, znak:  IGR-I.746.2.6.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV na działce nr 319 obręb 10 Grądy, gmina Orzysz, stanowiącej  teren zamknięty.

 

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju,  za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni       od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:25:18
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska