Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Elbląg, 19 czerwca 2019 r.

IGR-II.7840.9.8.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

           W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Roberta Chciuka działającego z pełnomocnictwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, została wydana Decyzja Nr Ryn/07/19 z 19 czerwca 019 r., znak: IGR-II.7840.9.8.2019, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

obejmująca:

 rozbiórkę istniejących umocnień i budowę nowych umocnień Kanału Szymońskiego na odcinku 40+34 – 42+70 km

szlaku głównego Pisz – Węgorzewo w ramach zadania

 pn. „Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34 – 42+ 70 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo"

gmina Ryn i Miłki, powiat giżycki,

-   działka nr 262 w obrębie 0004 Jagodne Wielkie, gmina Miłki,

-   działki nr 1, 397, 38, 38/2 w obrębie 0016 Szymonka, gmina Ryn.

 

          Wobec powyższego informuję, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, w pok. nr 144, w godzinach (poniedziałek – piątek 1200 – 1500).

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/06/25 15:15:15
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska