Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.3.2019

z dnia 25 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 i art. 11 f ust. 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKiA w Olsztynie ds. Inwestycji Pana Jarosława Kaczora, z dnia 15.01.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 13/18, znak: IGR-II.7820.1.4.2018 z dnia 20.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500”.

 

W związku  powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 328 (poniedziałek-piątek 12.00 - 15.00) .

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:19:09
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska