Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.2.2019

Olsztyn, 1.03.2019 r.

                                                                                                       OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                                   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Kaczora, z dnia 14.01.2019 r., została wydana decyzja Nr 07/19 z dnia 1 marca 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na roboty budowlane dla zadania pn.: „Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego dk 51 - ulica Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim od km około 40+075,68 do km około 40+313,91 drogi krajowej                    nr 51”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 51:

-        obręb nr 0007 Lidzbark 7, działki nr: 173/17 (powstała z 173/16), jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

-        obręb nr 0010 Lidzbark 10, działki nr: 14, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

-        obręb nr 0011 Lidzbark 11, działka nr: 1, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową sieci uzbrojenia terenu:

-        obręb nr 0007 Lidzbark 7, działki nr: 176/2, 177/4,  jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

3)      co do których inwestor uzyskał oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane: 

-        obręb nr 0007 Lidzbark 7 , działki nr : 173/18 (powstała z 173/16), jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330, (poniedziałek - piątek 12:00 – 15:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

 

W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Wydziału Nieruchomości w siedzibie olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych   i Autostrad al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, tel. (089) 521-28-35, pokój 308, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:25:46
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska