Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
polityka społeczna

informacje o wydziale więcej>

 

rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej więcej>

 

ogłoszenia o konkursach więcej>

 

 

 

 

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie prac na cmentarzach i grobach wojennych  więcej >


Sprawozdanie z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2019 roku  więcej >


druk - Karta ewidencyjna mogiły/kwatery/cmentarza wojennego  więcej >


druk - Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa i rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

 więcej >


Placówki zapewniające wsparcie osobom bezdomnym  więcej >


Skarga dotycząca działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

 więcej >


Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

 więcej >


Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 więcej >


Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej  więcej >


Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej  więcej >


Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej

 więcej >


Dokonywanie wpisu do rejestru lub wykreślenia z rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmujących grupy turnusowe

 więcej >


Dokonywanie wpisu do rejestru lub wykreślenie z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON.

 więcej >


Rozpatrywanie odwołań bezrobotnych i poszukujących pracy od decyzji starosty w zakresie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 więcej >


Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

 więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Jastrzębski
Data modyfikacji: 2019/02/28 12:32:55
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu