Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

 

 

 WARMIŃSKO-MAZURSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI

 

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

 

Wydział Polityki Społecznej, tel. 52 32 760

 

 

 

 

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej

 

1. Faza wstępna przed wydaniem decyzji.

 

Wniosek organizatora adresowany do Marszałka Województwa ( ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn) powinien zawierać:

§         nazwę oraz siedziba organizatora,

§         status prawny i podstawę działania,

§         statut organizatora określający cele i sposoby działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

§         adres zakładu oraz tytuł prawny do lokalu,

§         proponowaną liczbę niepełnosprawnych pracowników zakładu wraz z opisem ich niepełnosprawności i rodzaju proponowanej aktywności zawodowej,

§         plan działalności gospodarczej oraz program przysposobienia społeczno-zawodowego,

§         proponowaną wysokość podstawowego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, wyrażoną jako wskaźnik procentowy najniższego wynagrodzenia,

§         proponowaną obsadę etatową zakładu z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji personelu, oraz wyliczone na tej podstawie proporcje o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia,

§         preliminarz kosztów utworzenia zakładu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 6,

§         preliminarz kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładu, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 7,

§         plan pomieszczeń zakładu oraz opis przeznaczenia obiektów i lokali z uwzględnieniem ich dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników oraz rodzajów ich niepełnosprawności,

§         projekt statutu i regulaminu zakładu oraz regulaminu zakładowego funduszu aktywności.

Złożony Marszałkowi wniosek jest przedstawiany do opinii starosty właściwego dla siedziby organizatora, który w ciągu 14 dni wydaje opinię. Na podstawie pozytywnej opinii starosty Marszałek dokonuje oceny wniosku, co do prawidłowości planowanych we wniosku kosztów utworzenia zakładu i działalności obsługowo–rehabilitacyjnej, a także bierze pod uwagę wysokość środków funduszu w danym roku, potrzeby lokalnego rynku pracy, liczbę osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, wkład finansowy organizatora w kosztach utworzenia zakładu aktywności zawodowej.

W terminie 30 dni od otrzymania opinii starosty powiadamia się organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku.

 

Po zakończeniu negocjacji strony zawierają umowę określającą zasady finansowania. Po otrzymaniu środków funduszu od Marszałka organizator tworzy zakład aktywności zawodowej.

 

 

2. Faza II, wydanie decyzji przez Wojewodę.

 

Po utworzeniu zakładu organizator występuje do Państwowej Inspekcji Pracy o dokonanie oceny przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po uzyskaniu opinii PIP, organizator składa do Wojewody kompletny wniosek o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej. 

 

1.Wniosek należy złożyć w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 139, w godzinach: 730 – 1530, tel. 089 5232 259, fax 5232 770, e-mail sekrps@uw.olsztyn.pl

 

2. Sprawę prowadzi inspektor wojewódzki Władysław Walec, pokój 231, tel. 89 5232 760,  e-mail wwalec@uw.olsztyn.pl,

 

Wojewoda wydaje organizatorowi decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej na podstawie dokumentów określonych w art. 29 ust. 1 ustawy.

         Wniosek powinien zawierać:

-          dokumenty potwierdzające wymagany stan zatrudnienia,

-          oświadczenie o zapewnieniu opieki medycznej,

-          decyzję PIP w sprawie oceny przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-          opinię starosty,

Po otrzymaniu decyzji organizator składa jej kopię we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu wojewódzkiego wraz z wnioskiem o uruchomienie środków przewidzianych w umowie.

 

Od wydanej decyzji pobiera się opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

Terminy - przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) tj.: 1-miesięczne lub 2-miesięczne w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.

 

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji zostanie doręczone stronom przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiści w siedzibie urzędu

 

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 nr 14 poz. 92 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 242, poz. 1776).

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Jastrzębski
Data modyfikacji: 2012/12/04 08:43:52
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska