Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
 
 
 
 
WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
 
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
 
 
WydziałPolityki Społecznej, tel. 89/ 52 32 292
 
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej
 
 
 
Przedmiot sprawy
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej.
 
Podstawa prawna
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Ministra z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej (Dz.U. Nr 196, poz. 1421).

Wymagane dokumenty
Zgodnie z określoną przez ustawę procedurą wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum. Wniosek można składać w dwóch terminach w roku, od 1 - 30 kwietnia i od 1 - 30 września.

Wniosek powinien zawierać:
1.      Nazwę instytucji tworzącej Centrum;
2.      Informacje o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;
3.      Przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;
4.      Planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
5.      Program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej   i społecznej;
6.      Przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikację;
7.      Dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum;
8.      Dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym:
a.       planowaną liczbę osób objętych programem przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji,
b.      planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w Centrum  i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub podjęciu działalności gospodarczej
c.       planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie
9.      Dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;
10. Dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym  w finansowaniu działalności Centrum;
11. Dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
12. Projekt regulaminu Centrum
Po zaopiniowaniu wniosku przez marszałka województwa, rozpatrzenie wniosku przez Wojewodę następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu.
Stwierdzenie braku jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów decyduje o uznaniu wniosku o utworzeniu Centrum Integracji Społecznej za niekompletny.
Zgodnie z art. 64 § 2. Kpa organizator Centrum zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Status nadaje się w drodze decyzji na okres 5 lat. Nadanie statusu jest równoznaczne z wpisaniem go do Rejestru Wojewody.
W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 
 
 
 
 
 
Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Jastrzębski
Data modyfikacji: 2012/12/04 08:43:30
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska