Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Prowadzenie od 01.01.2004 r. rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON.

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI

 

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

 

Wydział Poltyki Społecznej, 
tel. 89 52 32 760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

 

1.      Wniosek należy złożyć w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 139, w godzinach: 7.30 – 15.00, tel. 89 5232 259, fax 52 32 770, e-mail sekrps@uw.olsztyn.pl

2.      Sprawę prowadzi inspektor wojewódzki Władysław Walec, pokój 228, tel. 89 52 32 760, e-mail wwalec@uw.olsztyn.pl,

3.      Wniosek prześlemy e-mailem lub listownie na życzenie klienta,

 

 

Warunkiem dokonania wpisu do rejestru organizatorów turnusów jest rozpatrzenie  wniosku o wpis do tego rejestru złożonego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zwanego dalej „wnioskiem organizatora”.

 

Organizatorzy ubiegający się o wpis  do rejestru składają wniosek wraz z następującymi załącznikami:

 

1)    dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych,

2)   aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną,

3)    dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

4)   oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

5)  informacją o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością,

6)   statutem, w przypadku jego posiadania,

7)    nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego,

8)    programami dla określonych we wniosku rodzajów turnusów, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji oraz określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu.

 

Rozpatrzenie przez wojewodę wniosku organizatora następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu.

 

Odmowa wpisania organizatora do rejestru wymaga pisemnego uzasadnienia.

Odwołanie nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.    w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694).

Pliki do pobrania:
     ikonka   wniosek_or.doc

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Jastrzębski
Data modyfikacji: 2015/10/02 08:41:57
Redaktor wprowadzający: Jan Kosiorek