Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Otwarty konkurs ofert nr ZK-I.68.3.11.2014 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze wodnym Zalewu Wiślanego w 2014 r”  więcej >


SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej.  więcej >


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU (POZYSKIWANIE I DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI)  więcej >


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU (AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH)}  więcej >


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r.  więcej >


Otwarty konkurs ofert nr ZK-I.68.3.1.2014 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014”  więcej >


OGŁOSZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU DOKUMENTU IMPLEMENTACYJNEGO DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 r.(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 r.)  więcej >


Zestawienie ostateczne ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu pt.:"Powrót osób bezdomnych do społeczności Edycja II" w 2013 roku  więcej >


Odwołanie spotkania zorganizowanego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie konsultacji "Programu współpracy Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536, ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej".  więcej >


Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013r. o godz. 1000 w sali 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  więcej >


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot projektu "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"  więcej >


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU  więcej >


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”  więcej >


Konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014–2020  więcej >


Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania Powrót osób bezdomnych do społeczności Edycja 2013  więcej >


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU  więcej >


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego  więcej >


Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia na bufet  więcej >


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego  więcej >


Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: "Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz Kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem w 2013 roku"  więcej >


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2013  więcej >


Podsumowanie otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2013 dla organizacji pozarządowych  więcej >


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU  więcej >


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej  więcej >


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU  więcej >


Otwarty konkurs ofert nr ZK/1/2013 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności  więcej >


Zapytanie ofertowe dotyczące pprzygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich  więcej >


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego  więcej >


Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotacje z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach zadania "Powrót osób bezdomnych do społeczności" w 2012 roku  więcej >


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU  więcej >


Wyniki konkursu ofert złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „ASYSTENT RODZINY 2012 "  więcej >


Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy społecznej w 2012 roku.  więcej >


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU  więcej >


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU OSŁONOWEGO "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" EDYCJA 2012 r.  więcej >


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU  więcej >


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności Edycja 2012  więcej >


Informacja o wyborze wykonawcy - przeprowadzenia kursu językowego dla pracowników Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji  więcej >


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE W 2012 R. REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  więcej >


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu językowego dla pracowników Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2014/06/03 15:21:17
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska