Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

Rozpatrywanie odwołań bezrobotnych i poszukujących pracy od decyzji starosty w zakresie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

 

 

 

 

1.   Miejsce załatwienia sprawy

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 7/9  10-575 Olsztyn,

Wydział Polityki Społecznej, Oddział Pracy

Godziny urzędowania 7.30 – 15.30

2. Osoby odpowiedzialne:

Nr pokoju 133

Nr telefonu  0-89 52 32 473, 0-89 52 32 733

Małgorzata Djula; Jarosław Rybiński; Arkadiusz Zaczek; Zofia Andrzejewska;

 

 

3.   Dokumenty i warunki niezbędne dla załatwienia sprawy

Odwołanie bezrobotnego złożone za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy

 

4.   Termin na załatwienie sprawy

Miesiąc od daty wpływu odwołania. W sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące

 

5.   Składanie odwołań od decyzji

 

Decyzje wydawane w trybie odwoławczym są ostateczne, przysługuje na nie prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji

 

6.   Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii

 

Kierownik Oddziału Pracy, tel. 0-89 523 24 73

 

 

7.   Podstawa prawna

7.1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.)

7.2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)

7.3. Rozporządzenie MGiP w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 262, poz.2607)

7.4. Rozporządzenie MGiP z dnia 06 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004r. Nr 219, poz.2222)

7.5. Rozporządzenie MGiP z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 185, poz.1912)

7.6. Rozporządzenie MPiPS z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2002)

7.7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2001r. Nr 6, poz.54)

 

 

 

Informacje dodatkowe  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Jastrzębski
Data modyfikacji: 2012/12/04 08:33:13
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska