Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Miejsce załatwienia sprawy

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
10-575 Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
 
Wydział Polityki Społecznej tel./89/ 52-32-259, fax /89/ 52-32-770
 
2. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i Ełku 

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie:
Ewa Puzio - pokój 229 (II piętro), tel. 89 5232525
Jolantyna Duniec - pokój 229 (II piętro), tel.89 5232381
Elżbieta Pirowicz - pokój 230 (II piętro), tel. 89 5232574
Urszula Rusowicz - pokój 230 (II piętro), tel. 89 5232574

Delegatura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, 82-300 Elbląg ul. Wojska Polskiego 1:
Emilia Staroń - pokój 133 (I piętro), tel. (55) 237 45 42
Ewa Kussy - pokój 134 (I piętro), tel. (55) 237 45 76
Urszula Fabiańska - pokój 134 (I piętro), tel. (55) 237 45 76
Irena Dryka - pokój 134 (I piętro), tel. (55) 237 45 85
Danuta Duber - pokój 134 (I piętro), tel. (55) 237 45 85

Delegatura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, 19-300 Ełk ul. Mickiewicza 15:
Katarzyna Górska - pokój 6 (VI piętro), tel. 87 621 17 60 
Magdalena Lipka - pokój 6 (VI piętro), tel. 87 621 17 60
Bożena Jurkowska - pokój 5 (VI piętro), tel. (87) 610 12 52
Małgorzata Kacprzyk - pokój 5 (VI piętro), tel. (87) 610 12 52
 
 
3. Wymagane dokumenty:
 
Podmiot ubiegający sie o wydanie zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej zobowiązany jest złożyć wniosek (wzór załączony) oraz obowiązujące załączniki:
 
a) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami (prawo budowlane, inspekcja sanitarna, ochrona p/poż.);
c) regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;
d) w przypadku, gdy o prowadzenie domu ubiega się Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz inne osoby prawne i osoby fizyczne, należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku, gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- informację o sposobie finansowania domu,
- zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
- zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.
 
4. Miejsce złożenia dokumentów:
a) bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, (I piętro) pokój 139,
b) w Punkcie Obsługi Klienta Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
c) za pośrednictwem poczty na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.
 
5. Opłata skarbowa:
Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej z mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.783 z późn. zm.). 
 
6. Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z terminami przewidzianymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
 
7. Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.
 
8. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi sie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
9. Dodatkowe informacje:
a) Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom.
b) Wojewoda Warmińsko-Mazurski prowadzi rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
c) Oświadczenia, o których mowa w art. 57 ust. 3b pkt 4 lit. d i e, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
10. Podstawa prawna:

a) art. 57 ust.1-5, ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
b) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 27 sierpnia 2012 r. poz. 964).

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej - druk:

 

 
Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Jastrzębski
Data modyfikacji: 2016/02/04 10:55:59
Redaktor wprowadzający: Jan Kosiorek