Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Miejsce załatwienia sprawy

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn,

 

Wydział Polityki Społecznej tel.89 523 22 59, fax 89 523 27 70

 

2. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej z zamiejscowymi stanowiskami pracy
w delegaturze Urzędu w Ełku oraz Oddział Spraw Społecznych w Elblągu. 


Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy:


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie:

Ewa Kordalska - pokój 128 (I piętro), tel. 89 523 25 25

Urszula Jędrychowska - pokój 228 (II piętro), tel. 89 523 26 69

Jarosław Mazurek - pokój 228 (II piętro), tel. 89 523 26 69

Anna Soboczyńska - pokój 229 (II piętro), tel. 89 523 23 81

Ewa Kolanowska - pokój 229 ( II piętro), tel. 89 523 22 64

Elżbieta Pirowicz - pokój 230 (II piętro), tel. 89 523 25 74

Urszula Rusowicz - pokój 230 (II piętro), tel. 89 523 25 74

Iwona Czyż – pokój 230 (II piętro), tel. 89 523 22 91


Delegatura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,19-300 Ełk ul. Mickiewicza 15:

Katarzyna Górska - pokój 6 (VI piętro), tel. 87 621 17 60 

Magdalena Lipka - pokój 6 (VI piętro), tel. 87 621 17 60

Katarzyna Haraburda - pokój 5 (VI piętro), tel. 87 610 12 52

Magdalena Gedrowicz  - pokój 5 (VI piętro), tel. 87 610 12 52

 

Delegatura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, 82-300 Elbląg ul. Wojska Polskiego 1:

Joanna Ołoszewska - pokój 133 (I piętro), tel. 55 237 45 42

Irena Dryka - pokój 134 (I piętro), tel. 55 237 45 85

Danuta Duber - pokój 134 (I piętro), tel. 55 237 45 85

Katarzyna Żyłowska - pokój 134 (I piętro), tel. 55 237 45 85

Katarzyna Wiśniewska - pokój 134 (I piętro), tel. 55 237 45 85


 

3. Wymagane dokumenty:

 

Podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej zobowiązany jest złożyć wniosek (wzór załączony) oraz obowiązujące załączniki:

 

1)      kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;

2)      dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami (prawo budowlane, inspekcja sanitarna, ochrona p/poż.);

3)      regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;

4)      w przypadku, gdy o prowadzenie domu ubiega się Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz inne osoby prawne i osoby fizyczne, należy dołączyć:

a)      dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b)      informację o sposobie finansowania domu;

c)      zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem;

d)     zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

e)      zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów:

a)      bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, (I piętro) pokój 139,

b)      w Punkcie Obsługi Klienta Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,

c)      za pośrednictwem poczty na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

 

5. Opłata skarbowa:

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej z mocy ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000). 

 

6. Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z terminami przewidzianymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

7. Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

 

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

9. Dodatkowe informacje:

a) Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej.

b) Wojewoda Warmińsko-Mazurski prowadzi rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

c) Oświadczenia, o których mowa w art. 57 ust. 3b pkt 4 lit. d i e, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

10. Podstawa prawna:

a) art. 57 ust.1-5, ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),

b) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
     ikonka   wniosek_dps.docx

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Jastrzębski
Data modyfikacji: 2019/06/14 14:33:53
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska