Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZAKRES DZIAŁANIA WINGiKa

 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wykonuje zadania wojewody jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. art. 6a ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. -tekst jedn.:Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.

 W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego WINGiK jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
(art. 7b ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne)

 


 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

 

   Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzi kontrole zewnętrzne na podstawie przepisów szczególnych tj. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. z 2001 r. Nr 101 poz. 1090).

 

  Kontrole wykonywane są przez pracowników upoważnionych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie.

 


 

 

ZAKRES DZIAŁANIA
 1. Sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 2. Kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w urzędach realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej;
 3. Kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz standardami technicznymi w dziedzinie geodezji i kartografii;
 4. Kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 5. Wnioskowanie do Głównego Geodety Kraju o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, które ze swojej winy naruszyły przepisy określone w ustawie - art. 42 ust. 3;
 6. Rozpatrywanie wniosków wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych o odmowie włączenia dokumentacji do zasobów przez organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny;
 7. Przygotowywanie ocen wniosków komisji o wyłączenie materiałów z wojewódzkiego i powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych, które utraciły przydatność użytkową;
 8. Wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych:
 • jako organ pierwszej instancji w sprawach określonych ustawą;
 • jako organ wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 1. Opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i zakładania ewidencji gruntów i budynków, przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 2. Prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych i wojewódzkiego zasobu geodezyjno- kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 3. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji gospodarstw rolnych;
 4. Prowadzenie nadzoru nad wykorzystaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych i realizowanych przez starostów i marszałka województwa;
 5. Ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie.
 6. Współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
 7. Wydawanie osobom zainteresowanym dzienniki praktyki zawodowej.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Stanisław Kowalski
Data modyfikacji: 2014/05/08 10:25:32
Redaktor wprowadzający: Ewa Majda?