Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZAKRES DZIAŁANIA WINGiKa

 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wykonuje zadania Wojewody jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. art. 6a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).


W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego WINGiK jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
(art. 7b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

 


 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

 

   Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzi kontrole zewnętrzne na podstawie przepisów szczególnych tj. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

 

  Kontrole wykonywane są przez pracowników upoważnionych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie.

 


 

 

ZAKRES DZIAŁANIA
 1. Nadzorowanie i kontrolowanie działania administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie wykonywania zadań i kompetencji, określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innych aktach prawnych w dziedzinie geodezji i kartografii;
 2. Kontrolowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;­­
 3. Realizowanie rocznych planów kontroli uzgodnionych z Głównym Geodetą Kraju i zatwierdzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
 4. Wykonywanie nadzoru instancyjnego w rozumieniu przepisów KPA:
  • I instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz niezgodnego z przepisami prawa wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii;
 2. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
 3. Przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych (w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków);
 4. Wyrażanie opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 5. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością wydatkowania dotacji z budżetu Wojewody, przeznaczonej na finansowanie wykonywanych przez Starostów i Marszałka Województwa zadań, związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 6. Uzgadnianie projektów zakładania i modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 7. Wnioskowanie do Wojewody o powołanie i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego;
 8. Wydawanie Dzienników Praktyki Zawodowej oraz prowadzenie Rejestru Wydanych Dzienników Praktyki Zawodowej;
 9. Nakładanie w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie warunków licencji, dotyczącej materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego, w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów;
 10. Wnioskowanie do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, winnych naruszenia przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych w dziedzinie geodezji i kartografii;
 11. Wnioskowanie do Wojewody o powołanie, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Tadeusz Wierciński
Data modyfikacji: 2018/10/04 10:37:22
Redaktor wprowadzający: Tomasz Templin