Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Akty prawne prawa wewnętrznego stanowionego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego określającego zadania i kompetencje organów zespolonej administracji rządowej w województwie

STATUT URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  więcej >


REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  więcej >


Schemat organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  więcej >


Zarządzenie nr 271 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, interwencji poselskich i senatorskich oraz wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  więcej >


Zarzadzenie nr 270 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.  więcej >


Kodeks Etyki Służby Cywilnej  więcej >


Zarządzenie nr 360 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie określenia zadań i zakresu kompetencji wykonywanych przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego  więcej >


Zarządzenie nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2017/10/17 09:24:06
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska