Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

Stanisław Kowalski


tel. 89 52-32-561
fax: 89 52-32-562
e-mail: stanislaw.kowalski@uw.olsztyn.pl
adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wykonuje zadania wojewody jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.
(art. 6a ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.- Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego WINGiK jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
(art. 7b ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne)

WINGiK wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1. kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy;
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii;
2. kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
3. współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
4. ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
5. prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym województwa;
6. na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia w trybie art. 6a ust. 4. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
(art. 7b ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne)

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zgodnie ze Statutem Urzędu działa w ramach Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa -
http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/urzad_wojewodzki/wydzialy_i_delegatury/wydzialy/wydzial_rozwoju_regionalnego

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2010/11/26 12:45:22
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska