Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wydział Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa

Dyrektor

Zbigniew Pazerski

tel. (89) 52 32 561

e-mail: zbigniew.pazerski@uw.olsztyn.pl

 

Zastępca Dyrektora

Beata Faltynowska

tel. (89) 52 32 304

e-mail: beata.faltynowska@uw.olsztyn.pl

 

Sekretariat  - pokój 126

tel. (89) 5232561

fax. (89) 52 32 562

e-mail: sekrrr@uw.olsztyn.pl


 

***

Struktura organizacyjna i zadania Wydziału patrz §7 i  §18 regulaminu organizacyjnego Urzędu więcej>

 INFORMACJA

15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227).

Ustawa reformuje służby ochrony środowiska poprzez powołanie nowych organów, którymi są: 
-  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
-  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska     
http://www.olsztyn.rdos.gov.pl/

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest państwową jednostką budżetową.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym do realizacji zadań na obszarze województwa.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, która jest państwową jednostką budżetową, oraz przy współpracy z dyrektorami parków krajobrazowych lub zespołów parków krajobrazowych.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony przyrody przy pomocy regionalnego konserwatora przyrody, będącego zastępcą regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 

Wykaz - stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2018/06/11 14:21:17
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska