Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim

 Nazwa jednostki 

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim

 

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu                          

- Renata Dziąbkowska


Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu                        

- Anna Chrobak
 

Adresy:

a)  Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim

stanowisko w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1 
82-300 Elbląg

tel. 55 232 74 26  

fax. 55 232 74 26

obejmuje zasięgiem działania powiaty:

braniewski, działdowski, ziemski elbląski i miasto Elbląg, nowomiejski, iławski i ostródzki.

 

b)Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim

stanowisko w Olsztynie

ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

tel. 89 542 65 73

fax. 89 542 65 73

obejmuje zasięgiem działania powiaty:

bartoszycki, lidzbarski, nidzicki, szczycieński, ziemski olsztyński i miasto Olsztyn.

 

c) Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim

 stanowisko w Ełku

ul. Mickiewicza 15 
19-300 Ełk

tel. 87 621 36 77     
fax. 87 621 36 77

obejmuje zasięgiem działania powiaty:

kętrzyński, mrągowski, piski, olecki, gołdapski, węgorzewski, giżycki i ełcki.

 

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim zastrzega sobie prawo wezwania osoby zainteresowanej lub dziecka na posiedzenie składu orzekającego do miejsca, w którym znajduje się lekarz, specjalista odpowiedni do choroby zasadniczej osoby zainteresowanej lub dziecka, również poza zasięgiem działania wyżej określonych stanowisk pracy.

 


 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

1.     Administratorem danych jest Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim realizujący zadania orzecznicze pod następującymi adresami:

         10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60,

         82-300 Elbląg ul. Wojska Polskiego 1,

         19-300 Ełk ul. Adama Mickiewicza 15;

2.     Podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Administratora jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mieszczące się pod adresem: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

3.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: iod@uw.olsztyn.pl lub pocztą tradycyjną na adres Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

4.     Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, m.in. rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5.     Podanie danych jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa i stanowi warunek przeprowadzenia postępowania.

6.     Państwa dane mogą być ujawniane jedynie podmiotom uprawnionym do żądania danych, co musi znajdować umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7.     Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

8.     Państwa dane przekazywane są przez podmioty i organy zobowiązane lub upoważnione do przekazania danych do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim, jako organu właściwego w sprawie.

9.     Dane będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tj. do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt.

 

Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności  więcej >


Podstawa prawna  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Jastrzębski
Data modyfikacji: 2018/07/10 15:09:27
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska