Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw znosi się Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2016 r. działalność związaną z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. W celu realizacji tych zadań przy oddziałach Instytutu Pamięci zastaną utworzone komitety ochrony pamięci walk i męczeństwa.

 

 treść archiwlna strony:

WOJEWÓDZKI KOMITET OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA W OLSZTYNIE

 
Informacje podstawowe:
Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie działa przy wojewodzie warmińsko-mazurskim na podstawie:
•    Ustawy z dnia z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  (Dz. U. Nr 2, poz. 2, z późn. zm.),
•    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa (Dz. U. Nr 22, poz. 154),
•    Zarządzenia Nr 135 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego WKOPWiM w Olsztynie.

 

Zadania Komitetu:

WKOPWiM wykonuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zadania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wymienione w ww. aktach prawnych, a w szczególności:
1) współdziała z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz rozpatruje inicjatywy obywateli związane z upamiętnianiem historycznych miejsc i wydarzeń z dziejów narodu polskiego,
2) współdziała w organizowaniu obchodów i uroczystości oraz innych przedsięwzięć związanych z rocznicami walk i męczeństwa Narodu Polskiego,
3) rozpatruje i przedstawia Radzie OPWiM w formie opinii i wniosków zgłoszone projekty nowych upamiętnień lub rekonstrukcji istniejących obiektów wymagających opinii Rady,
4) informuje Radę OPWiM o głównych problemach działalności Komitetu poprzez zgłaszanie wniosków i propozycji zapewniających należyte wykonanie zadań ustawowych nałożonych na Radę i Komitet,
5) opiniuje wnioski do Rady OPWiM o nadanie Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Członków Komitetu powołuje i odwołuje Wojewoda. Kadencja Komitetu trwa 4 lata. Zakres działania, organizację i tryb pracy Komitetu określa regulamin.
Skład Komitetu:
1) Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski - przewodniczący Komitetu,
2) Marcin Jastrzębski – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – sekretarz Komitetu,
oraz pełniący funkcję członków Komitetu:
3) Stanisław Achremczyk - Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,
4) Jacek Adamas – Prezes Stowarzyszenia „Kochajmy Warmię”, artysta-rzeźbiarz,
5) Rafał Bętkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia „Święta Warmia”, historyk-regionalista,
6) Waldemar Brenda - Naczelnik Delegatury w Olsztynie Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
7) Dariusz Jarosiński - Członek Stowarzyszenia „Święta Warmia”, Redaktor naczelny miesięcznika „Debata”,
8) Piotr Junker - Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
9) Andrzej Kaliczyński - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie,
10) Władysław Kałudziński Prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego „Pro-Patria”,
11) Maciej Kotarski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie,
12) Wiktor Knercer - historyk,
13) płk dypl. Tomasz Łysek - Dowódca 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” w Lidzbarku Warmińskim,
14) Krzysztof Młynarczyk - Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
15) Ewa Olkowska - Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie,
16) Maciej Prażmo - Prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie,
17) Izabela Sielicka-Werner - Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
18) Jerzy Sikorski - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie,
19) płk Andrzej Szczołek - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie,
20) Monika Szustowicz - Pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania
21) Janusz Wierzyński - Stowarzyszenie Środowisk Twórczych w Olsztynie,
22) Ksiądz Kanonik Janusz Wieszczyński – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.
Członków Komitetu powołuje i odwołuje Wojewoda. Kadencja Komitetu trwa 4 lata. Uczestnictwo w jego pracach jest społeczne. Komitet rozpatruje sprawy wchodzące w zakres jego zadań na posiedzeniach z częstotliwością wynikającą z potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 
Opiniowanie wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa:
 
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, organy właściwe w sprawach wydawania zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i męczeństwo, są obowiązane do zasięgnięcia opinii Rady OPWiM i jej rozpatrzenia przed wydaniem decyzji.

 

W celu wydania przez Komitet opinii w sprawie upamiętnienia miejsca pamięci narodowej należy skierować na adres:

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
bądź osobiście w pokoju 139
wypełniony druk  wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Zaopiniowane przez WKOPWiM wnioski są następnie przekazywane do wyrażenia stanowiska przez Radę OPWiM. Oceniając projekty planowanych upamiętnień na terenie województwa wyrażana jest opinia nie tylko w sprawie jego kształtu plastycznego, ale także co do zgodności z prawdą historyczną.
Kontakt:
Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu prowadzi Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn)
Informacji dotyczących działalności WKOPWiM w Olsztynie udziela:
Emilia Orzoł - tel. 89 523 25 43, fax 89 523 27 70, e-mail: emilia.orzol@uw.olsztyn.pl
Ewelina Rakiej-Chomicka - tel. 89 523 23 12, fax 89 523 27 70, e-mail: erakiej@uw.olsztyn.pl

Pokój nr 128

 

Wzory druków do pobrania:

druk - wniosek o opinie w sprawie upamietnienia.doc

 

Stanowisko Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie z dnia 30 września 2015 r  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Jastrzębski
Data modyfikacji: 2016/08/04 13:25:18
Redaktor wprowadzający: