Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
podstawa prawna

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 155

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 9 grudnia 1999 roku

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie :

Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie

oraz ustalenia jej regulaminu.

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.

o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity : Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 )

w związku z art. 18 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie : Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie zwaną dalej “Strażą”.

§ 2.

Straż jest państwową jednostką budżetową, dysponentem III stopnia środków budżetowych finansowanych z części 85, działu 91, rozdziału 9151 budżetu Wojewody.

§ 3.

Siedzibą Straży jest miasto Olsztyn.

§ 4.

Terenem działania Straży jest województwo warmińsko-mazurskie.

§ 5.

Na czele Straży stoi komendant wojewódzki, podlegający bezpośrednio Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

§ 6.

Ustala się regulamin Straży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który określa jej organizację, zasady i zakres działania.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Dyrektorowi Wydziału Finansowego oraz Dyrektorowi Zakładu Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2010/11/29 09:00:30
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska