Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMISJA DYSCYPLINARNA

Na podstawie Zarządzenia nr 317 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 6 grudnia 2018 roku od 1 stycznia 2019 roku rozpoczęła działalność Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna, orzekająca o odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Siedziba Komisji znajduje się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

Zgodnie z Zarządzeniem w skład wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej wchodzą:
    Krzysztof Gulbinowicz - przewodniczący komisji (Nr pokoju: 145, tel. 89  523 23 15)

    Piotr Kubicki
    Grzegorz Dąbrowski
    Jolanta Kalinowska-Koiszewska
    Anna Kowalewska
    Wioleta Truszczyńska
    Iwona Wiśniewska
    Kamil Kowalczyk
    Agata Milkiewicz
    Mirosław Chomiuk
    Leszek Madej
 

Kadencja Członków komisji rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2019 r. i trwa cztery lata.

Tryb pracy określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, t. j. z późn. zm.).

Celem postępowania przed wojewódzką komisją dyscyplinarną jest zbadanie, czy osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii wykonuje swoje zadania z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Orzekając w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej możliwe jest wymierzenie kary dyscyplinarnej w formie upomnienia, nagany, zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku, a nawet odebrania uprawnień zawodowych w zależności od stopnia szkodliwości czynu i stopnia winy.

W sprawach dyscyplinarnych w II instancji orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.

Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.


Poniżej zamieszczono:

  • zarządzenie nr 317 w sprawie powołania Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w Olsztynie oraz określenia jej siedziby.
Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Tadeusz Wierciński
Data modyfikacji: 2019/04/11 13:48:28
Redaktor wprowadzający: Tomasz Templin