Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
obywatelstwo i repatriacja

       Zmiana w ustawie z dnia 14 lutego 2012 r. o obywatelstwie polskim
(Dz. U z 2012 r. poz. 161)

  

Dnia 2 września 2016 r. zapis art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o obywatelstwie polskim otrzymuje brzmienie: Za obywatela polskiego uznaje się: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka (ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw - Dz. U z 2016 r. poz. 753).

    

 

 

Nadanie obywatelstwa polskiego  więcej >


Uznanie za obywatela polskiego  więcej >


Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego  więcej >


Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego  więcej >


Wydawanie przez wojewodę decyzji w sprawie uznania za repatrianta  więcej >


Repatriacja  więcej >


Podstawa prawna  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Boczkowska
Data modyfikacji: 2018/06/20 13:22:39
Redaktor wprowadzający: