Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

W dniu 28 czerwca br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła,
nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.
Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania
i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania
w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach.

Terminy naboru wniosków:

1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu)
– w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 r.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – sukcesywnie od daty wpływu do Wojewody w ciągu jednego miesiąca.

Termin rozpatrzenia wniosków:

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji
i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku od Wojewody.

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jeżeli nie jest możliwe złożenie wniosku w ww. formie, dopuszcza się wersję papierową.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w zakładce „Wsparcie ON”, w zakładce „Strona internetowa Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych”.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2019/07/01 14:39:06
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu