Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.21.2017

Olsztyn, 26.09.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Kozaka została wydana decyzja nr 20/17 z 26 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny”.

 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, o numerach:

-       obręb 0001 – Działdowo, działki nr: 1775/7 (powstała z podziału 1775/4), 1776/1 (powstała z podziału 1776), 1777/1 (powstała z podziału 1777), 1778/1 (powstała z podziału 1778), 1799/1 (powstała z podziału 1799), 1798/1 (powstała z podziału 1798), 1800/1 (powstała z podziału 1800), 1801/1 (powstała z podziału 1801), 1802/1 (powstała z podziału 1802), 1803/1 (powstała z podziału 1803), 1804/1 (powstała z podziału 1804), 1805/1 (powstała z podziału 1805), 1806/1 (powstała z podziału 1806), 1807/1 (powstała z podziału 1807), 1808/1 (powstała z podziału 1808), 1809/1 (powstała z podziału 1809), 1810/1 (powstała z podziału 1810), 1811/1 (powstała z podziału 1811), 1813, jednostka ewidencyjna 280301_1 miasto Działdowo,

-       obręb 0009 – Kisiny, działki nr: 550/1, 754/2, 753/2, 752/2, 751/2, 750/2, 749/2, 748/2, 747/4, 745/2, 746/2, 755/2, 738/2, 728/2, 729/2, 731/2, 732/2, 733/2, 550/4, 676/22 (powstała z podziału 676/12), 676/24 (powstała z podziału 676/13), 675/7 (powstała z podziału 675/6), 761/3 (powstała z podziału 761/2), 754/6 (powstała z podziału 754/1), 751/4 (powstała z podziału 751/1), 750/4 (powstała z podziału 750/1), 749/10 (powstała z podziału 749/4), 749/12 (powstała z podziału 749/8), 749/14 (powstała z podziału 749/9), 748/6 (powstała z podziału 748/5), 747/10 (powstała z podziału 747/7), 747/8 (powstała z podziału 747/6), 745/11 (powstała z podziału 745/10), 746/6 (powstała z podziału 746/4), 755/4 (powstała z podziału 755/3), 728/4 (powstała z podziału 728/3), 729/4 (powstała z podziału 729/3), 731/4 (powstała z podziału 731/3), 732/6 (powstała z podziału 732/4), 571/3 (powstała z podziału 571/2), jednostka ewidencyjna 280302_2 gmina Działdowo, 

 

oraz na działkach objętych ograniczonym sposobem korzystania w związku
z przebudową: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, zjazdów, o numerach:

obręb 0009 – Kisiny, działki nr: 768, 798, jednostka ewidencyjna 280302_2 gmina Działdowo.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 730 - 1530). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy właściciel nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przypadku, gdy wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, tel. (089) 625 63 83, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”. Do wskazanej instytucji należy zgłosić się z niniejszym zawiadomieniem i dowodem osobistym.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietna 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/06 14:14:11
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska