Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                            Olsztyn, 14 maja 2018 r.

 

IGR-I.746.2.23.2018

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Mariusza Raszkiewicza, ul. Trylińskiego 14 lok. 8, 10-683 Olsztyn, pełnomocnika inwestora: Gmina Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Rynkowa – Osiedle Zatorze w skrzyżowaniu z obszarem kolejowym - działka nr 15/3 w obrębie 3 Mrągowo, gmina miasto Mrągowo, powiat mrągowski.

                             Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działce ewidencyjnej stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/05/15 11:18:52
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska