Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                        Nr rej. IGR-II.7820.1.16.2018

z dnia 14.05.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Warmińsko – Mazurski, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Pani Ewy Kmieć (pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) z dnia 28.03.2018 r. (uzupełniony w dniu 26.04.2018 r.) o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/14 z dnia 26 listopada 2014 r. dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Organem właściwym do wydania decyzji zmieniającej jest Wojewoda Warmińsko – Mazurski, zaś organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się          z dokumentacją sprawy w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa, w pokoju nr 330  od poniedziałku do piątek w godzinach 10:00-13:00.

Uwagi i wnioski można składać, na ww. adres Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 30 dni, od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Ww. wnioski i uwagi zostaną przekazane do rozpatrzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

                                 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/05/14 13:57:50
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska