Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
IGR-II.7820.1.2.2018
Olsztyn, 9.05.2018 r.

OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Kaczora, z dnia 16.01.2018 r. (uzupełnionego 23.03.2018 r.), została wydana decyzja Nr 23/18 z dnia 9 maja 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 w msc. Lidzbark Warmiński (ul. Orła Białego) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – budowa ronda”.
Inwestycja realizowana będzie na działkach:
Inwestycja realizowana będzie na działkach:
1)    w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
    obręb nr 0005 Lidzbark, działki nr: 111/2, 114/5 (powstała z poddziału 114/4), 119/7 (powstała z poddziału 119/6), jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;
    obręb nr 0007 Lidzbark, działki nr: 165/1 (powstała z poddziału 165), jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;
    obręb nr 0011 Lidzbark, działki nr: 44/1 (powstała z poddziału 44), 45/1 (powstała z poddziału 45), 130, 46, 25/3, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński.
2)    przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, dróg innych kategorii, budową lub przebudową zjazdów:
    obręb nr 0005 Lidzbark, działki nr: 106, 114/3, 118/4, 119/8 (powstała z poddziału 119/6), 120, 121, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;
    obręb nr 0007 Lidzbark, działki nr: 165/2 (powstała z podziału 165), 162/25, 162/17, 159, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;
    obręb nr 0011 Lidzbark, działki nr: 44/2 (powstała z poddziału 44), 45/2 (powstała z poddziału 45), 42, 50, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński.
3)    przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
    obręb nr 0007 Lidzbark, działki nr: 165/2 (powstała z podziału 165), 165/25, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;
4)    przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową drogi krajowej nr 51- teren wód płynących:
    obręb nr 0011 Lidzbark, działki nr: 24, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330, (poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Wydziału Nieruchomości w siedzibie olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, tel. (089) 521-28-35, pokój 308, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.
Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.                                                                                                                                           

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/05/11 15:33:20
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska