Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep


   

    IGR-II.7840.3.118.2017
z dnia 11 maja 2018 r.

 

    OBWIESZCZENIE


    Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, została wydana decyzja Nr Ole/033/18 z dnia 11 maja 2018 r., znak: IGR-II.7840.3.118.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko – przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 652 Kowale Oleckie – Suwałki w km 1+040 (działka nr 55/2, obr. 0012 Kowale Oleckie, jedn. ewid. 281303_2 Kowale Oleckie) oraz przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko w km 48+640 (działka nr 20/2, obr. 0001 Olecko, jedn. ewid. 281304_4 miasto Olecko).

Wobec powyższego informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 329 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/05/11 15:05:40
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska