Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.6.2018

Olsztyn, 27.04.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Mirosława Nicewicza, z dnia 16.02.2018 r. (uzupełniony 23.03.2018 r.), została wydana decyzja Nr 18/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 281602_5 Orzysz – obszar wiejski, obręb 0017 Okartowo, nr: 20/1, 17, 104/12 (powstała z podziału 104/9), 102/6 (powstała z podziału 102/5), 107/10 (powstała z podziału 107/9), 104/6, 104/14 (powstała z podziału 104/5), 104/4, 107/3, 107/2, 437/19 i 437/20 (powstały z podziału 437/6), 437/17 (powstała z podziału 437/5), 437/11, 97/38 (powstała z podziału 97/28), 97/15, 97/13, 97/11, 97/9, 96, 100/18 (powstała z podziału 100/2), 202/2, 1/16 (powstała z podziału 1/11), 1/18 i 1/19 (powstały z podziału 1/15), 1/8, 1/24 (powstała z podziału 1/7), 1/21 i 1/22 (powstały z podziału 1/9), 93/11 (powstała z podziału 93/7), 93/9 (powstała z podziału 93/4), 100/14 (powstała z podziału 100/13), 95/49 (powstała z podziału 95/1), 100/16 (powstała z podziału 100/4), 1/10, 443,

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania, w związku z budową kładki rowerowej (tereny wód płynących):

-        jedn. ewid. 281602_5 Orzysz – obszar wiejski, obręb 0017 Okartowo, nr: 441,

-        jedn. ewid. 281603_5 Pisz – obszar wiejski, obręb 0040 Zdory, nr: 423/5.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 (poniedziałek - piątek 1000 - 1300). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra  Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Wydziału Nieruchomości w siedzibie olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, pokój 308, tel. (089) 521-28-32.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/05/09 15:13:55
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska