Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.35.2017

Olsztyn, 30.04.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 105 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.), Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.04.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne z wniosku Pana Wojciecha Błażewicza, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 1.12.2017 r. (uzupełnionego 5.02.2018 r.), o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Podlasek od km 31+070 do km 32+225.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach (poniedziałek - piątek 1000 - 1300). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 
z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Beata Faltynowska

Kierownik Oddziału

w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/05/02 14:21:09
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska