Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 25.04.2018 r.

 

IGR-I.746.2.13.2018                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda  Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek  Pana Tomasza Janiszewskiego  działającego z  upoważnienia  PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie 20-340 ul. Garbarska 21a  została  wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu   publicznego polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV   w  skrzyżowaniu z linią kolejową nr 41 Ełk-Olecko-Gołdap w km. ok. 1,98 .

Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr 1263/39, obręb 0002 Ełk, miasto Ełk,  powiat ełcki,, stanowiącej teren  zamknięty .

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju , za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/27 14:38:30
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska