Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.4.2018

Olsztyn, 20.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Kaczora, z dnia 22.01.2018 r., została wydana decyzja Nr 13/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        obr. 0024 Purdka, gmina Purda, powiat olsztyński, nr: 303/6, 304/3, 3214/13, 3214/16, 3214/23 (powstała z podziału 3214/21), 3235/4 (powstała z podziału 3235/1),

-        obr. 0016 Tylkowo, gmina Pasym, powiat szczycieński, nr: 120/2, 261/5 (powstała z podziału 261/3), 365/3, 3233/2 (powstała z podziału 3233), 3234/5 (powstała z podziału 3234/1), 3234/7 (powstała z podziału 3234/3), 3234/9 (powstała z podziału 3234/2), 3235/6 (powstała z podziału 3235/3), 3252/4 (powstała z podziału 3252/2), 3253/5 (powstała z podziału 3253/1), 3253/7 (powstała z podziału 3253/2), 3254/5 (powstała z podziału 3254/1), 3254/7 i 3254/8 (powstały z podziału 3254/3), 3254/10 (powstała z podziału 3254/2), 3278/5 (powstała z podziału 3278/1), 3278/7 i 3278/8 (powstały z podziału 3278/2),

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu  i zjazdów:

-        obr. 0024 Purdka, gmina Purda, powiat olsztyński, nr: 304/3, 3214/13, 3214/16,

-        obr. 0016 Tylkowo, gmina Pasym, powiat szczycieński, nr: 120/2, 334/6, 3234/4 (powstała z podziału 3234/1), 3253/6 (powstała z podziału 3253/2), 3254/4 (powstała z podziału 3254/1), 3254/6 (powstała z podziału 3254/3), 3254/9 (powstała z podziału 3254/2), 3278/4 (powstała z podziału 3278/1), 3278/6 (powstała z podziału 3278/2).

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach (poniedziałek - piątek 10.00 - 13.00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/26 13:11:12
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska