Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.8.2018

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie), reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Niedźwieckiego, Biuro Projektowe DROMAX Daniel Niedźwiecki, ul. Martuszewskiego 34, 10-090 Olsztyn została wydana decyzja Nr 14/18 z dnia 23 kwietnia 2018r, znak: IGR-II.7820.1.8.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego od km 0+083,50 do km 0+434,95”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren:

 

Obręb: 0003 , działki nr : 49/25, 50,1 51/3, 54, Fijewo, gmina Lubawa, powiat Iławski.

 

 

 

W związku powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 332.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/25 14:13:21
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu