Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.38.2017

Olsztyn, 20.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Błażewicza, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 1.12.2017 r. (uzupełnionego 5.02.2018 r.), została wydana decyzja Nr 12/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych (od km 62+070 do km 63+115)”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

-        jednostka ewidencyjna 281205_2 Nowe Miasto Lubawskie, obręb nr 0013 Tylice, działki nr: 136/7, 137/6 (powstała z poddziału 137/1), 153/3 (powstała                      z poddziału 153/1), 154/1 (powstała z poddziału 154), 155/1 (powstała z poddziału 155), 148/1 (powstała z poddziału 148), 136/10 (powstała z poddziału 136/6), 160/12 (powstała z poddziału 160/2), 171/5 (powstała z poddziału 171/4);

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową infrastruktury technicznej, zjazdów oraz dróg innej kategorii:

-        jednostka ewidencyjna 281205_2 Nowe Miasto Lubawskie, obręb nr 0013 Tylice, działki nr: 135, 151/1, 151/3, 137/2, 153/4 (powstała z poddziału 153/1), 154/2 (powstała z poddziału 154), 155/2 (powstała z poddziału 155), 148/2 (powstała z poddziału 148), 136/11 (powstała z poddziału 136/6), 159, 171/6 (powstała z poddziału 171/4), 193, 194, 195, 171/1, 163;

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330, (poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, tel. (089) 625-63-83 z dowodem osobistym    i  zawiadomieniem, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

                                                                                                                                                                                                

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/24 09:55:01
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska