Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.37.2017

Olsztyn, 19.04.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Błażewicza, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 1.12.2017 r. (uzupełnionego 5.02.2018 r.), została wydana decyzja Nr 11/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (od km 64+915 do km 66+465).

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

-        obręb 0004 Kuligi, działki nr: 147/1, 102, 63/2, 173/3 (przed podziałem 173/1), 173/5 (przed podziałem 173/2), 96/5 (przed podziałem 96/2), 96/7 (przed podziałem 96/3), 97/7 (przed podziałem 97/6), 97/9 (przed podziałem 97/3), 100/3 (przed podziałem 100/2), 101/5 (przed podziałem 101/1), 59/1 (przed podziałem 59), 61/3 (przed podziałem 61/1), 61/5 (przed podziałem 61/2), 60/1 (przed podziałem 60), jednostka ewidencyjna 281203_2 Grodziczno, 

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową lub przebudową zjazdów, sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych:

-        obręb 0004 Kuligi, działki nr: 100/4 (przed podziałem 100/2), 100/1, 129, 99/1, 99/3, 111, 172, 63/1, 74, jednostka ewidencyjna 281203_2 Grodziczno.          

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 (poniedziałek - piątek 10.00 - 13.00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra  Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, tel. (089) 625-63-83 z dowodem osobistym i zawiadomieniem, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/19 13:20:51
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska