Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.36.2017

Olsztyn, 18.04.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Błażewicza, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 1.12.2017 r. (uzupełnionego 5.02.2018 r.), została wydana decyzja Nr 10/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo – Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 38+085 do km 40+485)”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

-        jednostka ewidencyjna 281202_2 Biskupiec, obręb nr 0004 Fitowo, działki nr: 64, 52/10 (powstała z poddziału 52/6), 52/12 (powstała z poddziału 52/7), 66/1 (powstała z poddziału 66), 56/1 (powstała z poddziału 56), 57/1 (powstała z poddziału 57), 62/1 (powstała z poddziału 62), 63/1 (powstała z poddziału 63);

-        jednostka ewidencyjna 281202_2 Biskupiec, obręb nr 0001 Bielice, działki nr: 257/1, 238/9 (powstała z poddziału 238/8), 238/11 (powstała z poddziału 238/7), 238/13 (powstała z poddziału 238/5), 238/15 (powstała z poddziału 238/6), 238/17 (powstała z poddziału 238/8), 233/1 (powstała z poddziału 233), 233/2 (powstała z poddziału 233), 227/1 (powstała z poddziału 227), 225/8 (powstała z poddziału 225/5), 225/10 (powstała z poddziału 225/6), 225/12  (powstała z poddziału 225/7), 225/14 (powstała z poddziału 225/4), 217/2 (powstała z poddziału 217/1), 214/1 (powstała z poddziału 214), 259/4 (powstała z poddziału 259/1), 261/1  (powstała z poddziału 261), 258/14 (powstała z poddziału 258/7), 258/16 (powstała z poddziału 258/11),  394/3 (powstała z poddziału 394/2);

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową infrastruktury technicznej, zjazdów oraz dróg innej kategorii:

-        jednostka ewidencyjna 281202_2 Biskupiec, obręb nr 0004 Fitowo, działki nr: 66/2 (powstała z poddziału 66), 52/13 (powstała z poddziału 52/7), 56/2 (powstała z poddziału 56);

-        jednostka ewidencyjna 281202_2 Biskupiec, obręb nr 0001 Bielice, działki nr: 238/10 (powstała z poddziału 238/8), 238/12 (powstała z poddziału 238/7), 238/14 (powstała z poddziału 238/5), 238/16 (powstała z poddziału 238/6), 225/9 (powstała z poddziału 225/5), 225/11 (powstała z poddziału 225/6), 225/13 (powstała z poddziału 225/7), 225/15 (powstała z poddziału 225/4), 217/3 (powstała z poddziału 217/1), 259/5 (powstała z poddziału 259/1), 261/2  (powstała z poddziału 261), 214/2 (powstała z poddziału 214), 258/12, 258/5, 279/13;

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330, (poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, tel. (089) 625-63-83 z dowodem osobistym  i  zawiadomieniem, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/19 13:03:33
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska