Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

                    

                   IGR-II.7840.3.110.2017

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

 

                        OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, została wydana decyzja Nr Goł/022/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak: IGR-II.7840.3.110.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko – przekroczenie drogi krajowej nr 65 – przejścia poprzeczne nad drogą:

·        w km 9+865 (działka nr 92, obr. 0017 Kozaki), w km 17+015 (działka nr 81, obr. 0023 Pogorzel), jedn. ewid. 281803_5 Gołdap – obszar wiejski,

·        w km 32+570 (działka nr 208/1, obr. 0005 Golubki, jedn. ewid. 281303_2 Kowale Oleckie),

·        w km 1+180 obwodnicy Olecka (działki nr 199/2, 199/6, obr. 0023 Sedranki, jedn. ewid. 281304_5 Olecko – obszar wiejski oraz działka nr 14/6, obr. 0001 Olecko, jedn. ewid. 281304_4 miasto Olecko),

·        działka nr 2/14, obr. 0001 Olecko, jedn. ewid. 281304_4 miasto Olecko – obwodnica Olecka

 

Wobec powyższego informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 329 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30).

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/18 15:06:30
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska