Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.34.2017

Olsztyn, 17.04.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Błażewicza, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 1.12.2017 r. (uzupełnionego 5.02.2018 r.), została wydana decyzja Nr 9/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 54+845 do km 56+550).

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

-        jedn. ewid. 281204_2 Kurzętnik, obręb 0009 Marzęcice, działki nr: 276, 394/1 (powstała z podziału 394), 397/1 (powstała z podziału 397),

-        jedn. ewid. 281201_1 Nowe Miasto Lubawskie, obręb 0001, działki nr: 36, 23/1 (powstała z podziału 23), 25/1 (powstała z podziału 25), 26/1 (powstała z podziału 26), 27/1 (powstała z podziału 27),

-        jedn. ewid. 281201_1 Nowe Miasto Lubawskie, obręb 0008, działki nr: 102/2, 102/3,

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową zjazdów oraz sieci elektroenergetycznej:

-        jedn. ewid. 281204_2 Kurzętnik, obręb 0009 Marzęcice, działka nr: 397/2 (przed podziałem 397),

-        jedn. ewid. 281201_1 Nowe Miasto Lubawskie, obręb 0002, działki nr: 3, 4/3.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra  Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, tel. (089) 625-63-83 z dowodem osobistym i  zawiadomieniem, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/18 14:45:24
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska