Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                      Olsztyn, 11 kwietnia 2018 r.

 

IGR-I.746.2.18.2018

 

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                

 

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Radosława Rutkowskiego, ul. Guderskiego 26K, 80-180 Gdańsk, pełnomocnika inwestora: Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-180 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Olszyny, gmina Szczytno, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn-Ełk na działce nr 374 w obrębie 0017 Olszyny, powiat szczycieński.

                             Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/11 15:10:41
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska