Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 4.04.2018 r.

 

IGR-I.746.2.7.2018                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda    Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pana Tomasza Kamińskiego reprezentującego firmę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Techniczne Teltor –Pol Północ S.A. z siedzibą w Gdańsku, pełnomocnika Energa-Operator S.A.  z siedzibą w Gdańsku  została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie odcinków linii elektroenergetycznej SN 15kV LSN Iława-Tynwałd w obszarze linii kolejowej 353 Poznań Wschód – Skandawa.

 Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana  na  działkach ewidencyjnych nr 399 obręb 0009 Frednowy oraz 136 obr. 0024 Mątyki, gmina Iława,  powiat iławski,  stanowiących  teren  zamknięty.

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji  i Rozwoju, za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/05 15:08:00
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska